Klubové poplatky

Platby prevádzať výlučne Internet bankingom na účet klubu: IBAN: SK36 0200 0000 0027 7672 2851 , kde do Variabilného symbolu  uvediete požadované číslo a do správy pre prijímateľa info o akú platbu sa jedná (za čo ).

 V žiadnom prípade nie vklad v hotovosti !!! 

 

Celoštátna členská schôdza na svojom zasadnutí  dňa 19.05.2018 schválila nasledovné poplatky s platnosťou od  01.01.2019:

a) Zápisné a členské poplatky:

– zápisný poplatok do klubu                                                                                              2 €

– členský poplatok pre členov SPZ na kalendárny rok                                                 15 €

– členský poplatok pre kolektívnych členov a nečlenov SPZ na kalendárny rok     15€

– členský poplatok pre zahraničných členov                                                                    15 €

b) Poplatky pre chovateľov:                                           Člen klubu                        Nečlen klubu

                                                                                                           

  poplatok za vystavenie odporúčania na párenie                                                               20 €

–  poplatky za krytie                                                                        —                                              16 €

  poplatok za každé ponechané šteňa zapísané v SPKP           —                                             8 €

 

c, Poplatok za RTG DBK:                                             Člen klubu                          Nečlen klubu

                                                                                                   27 €                                        37 €

Posudok zasiela komisia vyhodnotiteľov RTG DBK , v cene je zahrnutá aj dobierka a balné.

d, Vývozné poplatky:                                                      Člen klubu                     Nečlen klubu

– jedinec do veku jedného roka veku                                                                               50 €

– jedinec starší ako jeden rok bez absolvovaných skúšok                                              150 €

– jedinec s absolvovanými skúškami PF                                                                           200 €

– jedinec s absolvovanýmmi skúškami IHF                                                                      260 €

– chovný jedinec                                                                                                                     300 €

e, Poplatok za chovný zvod                                        Člen klubu                          Nečlen klubu

                                                                     10 €                                 50 €

V  prípade opätovnej výzvy ekonómom klubu sa základný poplatok zvýši o 2 €  za náklady spojené s týmto  úkonom.

 

f, Platby za výstavy

člen KCHF   nečlen KCHF
  1.uzávierka 2. uzávierka     1. uzávierka 2. uzávierka
1. pes 25 30   1. pes 40 45
ďalší pes 20 25   ďalší pes 30 35

 

Vysvetlenie k jednotlivým platbám

Poplatok za vystavenia odporúčania na párenie : Nečlen klubu uhradí 20 €  na účet klubu IBAN: SK36 0200 0000 0027 7672 2851   – prevodom, Internet bankingom, alebo  poštovou poukážkou na adresu ekonóma klubu   ( V žiadnom prípade nie vklad v hotovosti !!! ) .

 

Poradca chovu zašle Odporúčanie na párenie až na základe potvrdenia  prijatej   platby ekonómom klubu .

Poplatok za nakrytie suky – nečlen klubu: odvádza majiteľ krycieho psa do 14 dní od nakrytia suky poštovou  poukážkou typu H – podaj na adresu ekonóma klubu,ktorú  obdržal od majiteľa chovnej suky pri nakrytí. Poplatok môže uhradiť aj Internet bankingom na účet IBAN: SK36 0200 0000 0027 7672 2851  kde do variabilného symbolu uvedie číslo odporúčania na párenie. ( V žiadnom prípade nie vklad v hotovosti !!! ).

Za odvedenie uvedeného poplatku jednoznačne zodpovedá majiteľ krycieho psa .

 

 Poplatok za každé ponechané šteňa zapísané v SPKP :

 –  Nečlen klubu : odvádza poplatok za každé zapísané šteňa v SPKP do  28 dní  od dátumu vrhu  priloženou Poštovou poukážkou na adresu ekonóma klubu ,ktorú  obdržal  od poradcu chovu  spolu s Odporúčaním na párenie . Platbu môže previesť aj Internet bankingom na účet klubu: IBAN: SK36 0200 0000 0027 7672 2851 ,kde do Variabilného symbolu  uvediete číslo odporúčania na párenie. ( V žiadnom prípade nie vklad v hotovosti !!! ).

V prípade neodvedenia poplatku  do 28 dní poradca chovu v spolupráci s plemennou knihou SPKP v Bratislave  pozastaví vystavenie rodokmeňov

Vývozné poplatky:

–  Nečlen klubu: Tak isto ako u člena klubu len s tým rozdielom , že spolu so žiadosťou o exportný preukaz pôvodu prikladá k žiadosti fotokópiu ústrižka o zaplatení exportného poplatku dľa bodu d.,  respektíve ekonóm klubu v prípade platby na účet klubu potvrdí poradcovi chovu došlú platbu. Až na základe došlej platby Poradca chovu vystaví „Súhlas na vývoz“,