Metodika zhotovovania RTG pre účely posúdenia dysplázie bedrového kĺbu

Vážení členovia Klubu chovateľov farbiarov. Po prvom roku spolupráce sme si dovolili na pár riadkov rozpísať postrehy z hodnotenia stavu dysplázie v chove bavorských a hanoverských farbiarov.

Pri posudzovaní RTG sme museli viac krát riešiť nedostatočnú kvalitu zaslaných snímkov. Ako posudzovatelia si nemôžeme dovoliť(akceptovať), aby nevyhovujúce snímky ovplyvnili konečný výsledok stupňa dysplázie v prospech alebo neprospech jedinca a v konečnom dôsledku vždy v neprospech chovu a zdravia plemena. Vo viacerých prípadoch sme museli pristúpiť k neakceptovaniu zaslaných snímkov a žiadať o opakované preröntgenovanie – čo prináša nepríjemnosti pre majiteľa, veterinára a v neposlednom rade psíka. V nasledujúcich bodoch by sme radi popísali základy röntgenologického vyšetrenia DBK.

Röntgenológ je súkromný veterinárny lekár (ďalej SVL) zapísaný v registri KVL SR, má komorou vydané platné osvedčenie na vykonávanie súkromných veterinárnych činností a je uvedený na stránke KCHF medzi pracoviskami na zhotovovanie RTG snímkov https://www.kchf.sk/?page_id=940

Identifikácia psa – veterinárny lekár skontroluje čítačkou číslo mikročipu psa s číslom uvedeným v preukaze o pôvode. Do PP v kolonke „veterinárne“ alebo „ostatné záznamy“ vykoná záznam o zhotovení röntgenogramu „RTG na DBK “ s dátumom, odtlačkom pečiatky a podpisom

Posudkový list – pred vyšetrením si pripaviť a vypísať tlačivo „ Posudkový list pre röntgenologickú diagnostiku DBK“ ktoré najdete na stránke KCHF v sekcii tlačivá.

Označenie snímkov – V prípade zhotovenia digitálneho röntgenogramu (CR, DR) overené identifikačné znaky psa (názov plemena, meno psa, tetovacie číslo alebo číslo mikročipu, dátum narodenia a dátum zhotovenia) a osobné údaje majiteľa (meno, adresa, obec, psč, telef. Metodika zhotovovania RTG KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV 56 kontakt) zadá do textovej časti DICOM súboru. Označenie pravej ( DX,R ) a ľavej (SIN,L ) končatiny naexponuje na röntgenogram tak, aby neprekrývalo zobrazenie kostných štruktúr.

POLOHOVANIE (POZÍCÍA)

Röntgenogram sa zásadne zhotovuje u psa v anestézii s dosiahnutím plnej myorelaxácie (plne uspaný pes). Doporučujeme podávať látku na celkovú anestéziu priamo do žily (intravenózne). V prípade zistenia skutočnosti že pes nebol uspaný, žiadame o opakované preröntgenovanie a dané pracovisko bude vyčiarknuté zo zoznamu KCHF.

Pri zhotovení röntgenogramu na posúdenie DBK sa pes polohuje do fixačného zariadenia v chrbtovej pozícii. Kazeta sa podkladá pod panvu tak, aby pozdĺžna os chrbtice a panvy bola zobrazená v strede filmu a spojnica bedrových kĺbov bola centrovaná do stredu kazety.

Zásadne je doporučená kazeta formátu 30×40 (alebo 35×46) pre veľké plemená, u malých a stredných plemien primerane veľká tak, aby bolo v hornej časti röntgenogramu zobrazené lumbo-sakrálne spojenie a kraniálne ohraničenie panvových kostí a v dolnej časti oba kolenné kĺby.

Pozdĺžna os chrbtice, panvy a stehenných kostí sú navzájom rovnobežné.

Panva sa robrazuje symetricky bez rotácie, diameter zobrazenia krídel pánvových kostí je obojstranne rovnaký, všetky kostné štruktúry panvy majú obojstranne rovnakú veľkosť.

Končatiny sú v dostatočne natiahnuté tak, že spojnice laterálnej a mediálnej fabely pretínajú pately, optimálne v hornej tretine.

Končatiny sú rotované smerom dovnútra tak aby pately boli v strede medzi kondylami stehnovej kosti.

Flexná projekcia DBK spĺňa nasledovné kritéria:

  • pozdĺžna os chrbtice a panvy je zobrazená v strede filmu a spojnica bedrových kĺbov je centrovaná do centrálneho zväzku,
  • zásadne je doporučená kazeta formátu 30×40 pre veľké plemená, u malých a stredných plemien primerane veľká tak, aby bolo v hornej časti röntgenogramu zobrazené lumbo-sakrálne spojenie a kraniálne ohraničenie panvových kostí,
  • panva je zobrazená symetricky bez rotácie,
  • femury sú 90° k osi chrbtice a metatarzy sú vo vzájomnom kontakte, vzdialené od stola do výšky kolien, v akej sú pri pozícii 45° uhle stehnových kostí ku stolu.

 

Flexnú projekciu žiadame pre prípady, ak pri posudzovaní extenznej projekcie nie je možné jednoznačne interpretovať zónu medúzu.

Expozícia – je odborné nastavenie RTG prístroja. Expozičné parametre sú zvolené tak, aby pri výraznom kontraste bol zachovaný jemný detail štruktúry kosti. Na röntgenograme je jasne čitateľné vonkajšie ohraničenie kostných štruktúr kĺbu pre posúdenie možnej prítomnosti exostóz na predilekčných miestach. Je čitateľná kĺbna štrbina. Na bedrovom kĺbe je dobre čitateľný kraniodorzálny okraj acetabula, trabekulárna štruktúra kosti v oblasti kraniálneho acetabula, subchondrálnej sklerotizácie a krčku femuru.

„OK“

„NOK“

Od 1.1.2022 sme sa po konzultácii s členmi výboru rozhodli, zjednotiť výsledok vyhodnocovania s okolitými krajinami a taktiež so slovenskou plemenou knihou na jedno písmeno (napr. výsledok DBK A/B sa po novom bude zapisovať DBK B, výsledok DBK C/D sa bude po novom zapisovať ako DBK D atď). Na konečnom výsledku ako podmienke zaradenia do chovu a zdravotného stavu jedinca to nič nezmení.

Týchto pár bodov by sa malo pomôcť zorientovať chovateľom a veterinárom – röntgenolom v problematike zhotovenia kvalitních snímkov pre vyhodnocovanie. Taktiež by sme sa chceli poďakovať za spoluprácu a popriať do roku 2022 len tie najlepšie úspechy v chove.

 

MVDr. Krupa Tomáš

MVDr. Michalák Dávid