1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

  1. Klub chovateľov farbiarov je organizačnou zložkou Slovenského  poľovníckeho zväzu (IČO:00178144).                                   

2.    Klub chovateľov farbiarov je chovateľský a záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu (ďalej len“ SPZ“) a združuje chovateľov, majiteľov, držiteľov a priaznivcov plemien bavorského farbiara a hanoverského farbiara, ako aj ostatných záujemcov o chov, výchovu,  výcvik a propagáciu  oboch vyššie uvedených plemien

 

II.                NÁZOV, SÍDLO, PÔSOBNOSŤ

Názov klubu: Klub chovateľov farbiarov
Sídlo: Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
Pôsobnosť: Slovenská republika 

III.             PRÁVNA POVAHA A POSTAVENIE KLUBU

Klub chovateľov farbiarov (ďalej iba „klub“)

1.   Má právnu subjektivitu, môže sa vo svojom mene zaväzovať a nadobúdať práva.    Štatutárnym zástupcom klubu je predseda, ktorý môže poveriť iného člena výboru písomne (mailom) touto úlohou v nevyhnutných prípadoch.

2.   Prostredníctvom SPZ je členom Slovenskej kynologickej jednoty, ktorá zastrešuje SPZ vrátane jeho organizačných zložiek v medzinárodnej kynologickej organizácii – FCI.

3.   Môže samostatne vstupovať do medzinárodných kynologických organizácií zastrešených FCI, jeho členovia môžu vstupovať do zahraničných klubov.

4.   Funkčné obdobie má v zmysle stanov SPZ totožné s funkčným obdobím ústredia SPZ.

 

IV.              POSLANIE KLUBU

1.      Klub sa stará o zveľadenie a rozšírenie farbiarov, o zvyšovanie ich výkonnosti a poľovnej upotrebiteľnosti.

 2.      Klub dbá o zušľachťovanie plemien farbiarov v rámci platných štandardov.

3.      Klub tieto úlohy zabezpečuje predovšetkým:

a)      cieľavedomým zlepšovaním chovnej hodnoty na základe najnovších poznatkov vedy a praxe,

b)      sledovaním a vyhodnocovaním úrovne skúšok poľovnej upotrebiteľnosti

c)      organizovaním špeciálnych výstav a skúšok,

d)      kontrolou odchovov, výživy a umiestnenia psov

e)      zvyšovaním vedomostí svojich členov z oblasti kynológie všeobecne, z praktických skúsenosti a poznatkov z chovu a výcviku farbiarov, z ekológie a etológie poľovnej zveri, pri love ktorej sa v praxi používajú,

f)        sledovaním účelu chovu farbiarov. Chov pre komerčné účely je  v rozpore so zámermi a poslaním klubu,

g)      nadväzovaním kontaktov s vhodnými zahraničnými organizáciami zameranými na chov farbiarov,

h)      sledovaním a usmerňovaním vývozu farbiarov z domácich odchovov pre zabezpečenie dôstojného reprezentovania klubu a slovenskej kynológie v zahraničí.

4.      Klub predkladá návrhy na vypracúvanie skúšobných poriadkov pre skúšky 
poľovnej upotrebiteľnosti a ďalších kynologických predpisov týkajúcich sa poľovníckej kynológie.

5.      Klub tvorivo oživuje kontakty so spádovými oblasťami v rámci celoštátneho zvyšovania odbornej úrovne členstva.

 

V.                 ČLENSTVO V KLUBE

1.      Členmi klubu môžu byť chovatelia, majitelia, držitelia alebo priaznivci príslušných plemien, a to:

a)        občania SR a občania s trvalým pobytom na území SR,

b)        občania iných štátov (hosťujúci členovia),

c)        štatutárni zástupcovia právnických osôb spolupracujúci s klubom.  

d)         čestní členovia.

2.      Členov klubu prijíma výbor klubu  na základe písomnej prihlášky, prijatému členovi vydá  členský preukaz. Členstvo nadobúda platnosť dňom prijatia a účinnosť po zaplatení zápisného a členského príspevku. Zápisný a členský príspevok treba zaplatiť vopred. Po zániku členstva nevzniká nárok na vrátenie členského príspevku  zaplateného za bežný rok.

3.      Za hosťujúceho člena môže klub prijať cudzieho štátneho príslušníka, po predložení písomnej prihlášky a uhradení jednorazového zápisného a členského príspevku pre hosťujúceho člena. Členský príspevok pre hosťujúcich členov stanovuje konferencia klubu. Na hosťujúcich členov a čestných členov, ktorí nespĺňajú podmienku uvedenú v ustanovení  V/1/a sa vzťahujú všetky práva okrem práv v ustanovení VII/1 a povinnosti okrem povinnosti v ustanovení VIII/5.

4.      Za mimoriadne zásluhy o rozvoj chovu farbiarov môže klub udeliť svojim členom čestné členstvo v zmysle platných zásad, ktoré schvaľuje výbor klubu. Čestné členstvo udeľuje výbor klubu z vlastného podnetu alebo na návrh členskej schôdze spádovej oblasti. Čestné členstvo je možné v odôvodnených prípadoch udeliť aj cudziemu štátnemu príslušníkovi. Čestní členovia neplatia členský príspevok .

5.      Za členstvo v klube sa vyberá členský príspevok.

6.      Členom klubu sú predovšetkým majitelia chovných jedincov, ktorí sa zaoberajú čistokrvným chovom psov daného plemena.

7.      Záujemca o chov nesmie byť nútený k členstvu v klube. Chovný jedinec však musí splniť podmienky chovnej spôsobilosti stanovené klubom bez ohľadu na to, či majiteľ chovného jedinca je alebo nie je členom klubu. Pri splnení podmienok chovnej spôsobilosti a dodržiavaní pravidiel chovu stanovených klubom je klub povinný zabezpečiť rovnaký servis členom i nečlenom. V prípade poskytovania služieb nečlenom klubu musia byť v cene služieb zohľadnené náklady klubu vyplývajúce zo zabezpečovania úloh pri riadení chovu a zabezpečovania činnosti klubu a členstva v SPZ. Ceny služieb pre nečlenov klubu však nesmú byť likvidačné. Klub si upraví vzťahy s chovateľmi – nečlenmi zmluvne.

8.      Členom klubu nemôže byť ten, kto sa zaoberá komerčným predajom psov alebo chovom psov bez preukazov o pôvode. 

 

VI.              ZÁNIK ČLENSTVA

Členstvo v klube zaniká:

1.        úmrtím člena

2.        vystúpením člena z klubu na základe písomnej žiadosti,

3.        zrušením členstva z dôvodu nezaplatenia členského príspevku

4.        vylúčením člena z klubu

 

VII.           PRÁVA ČLENOV

1.      Voliť a byť volený do všetkých orgánov klubu (okrem cudzích štátnych    

príslušníkov a právnických osôb).

2.      Predkladať návrhy výboru klubu na skvalitnenie činnosti.

3.      Podávať námietky a sťažnosti orgánom klubu.

4.     Zúčastňovať sa na všetkých akciách organizovaných klubom.

5.     Pravidelne v priebehu roka byť informovaný o činnosti klubu    

6.     Dostávať  klubový Spravodaj.

 

VIII.        POVINNOSTI ČLENOV

1.      Do 31.1. príslušného roku uhradiť schválený členský príspevok na bežný rok.

2.      Dodržiavať stanovy klubu

3.      Dodržiavať chovateľský a zápisný poriadok SPZ, predpisy a uznesenia inštitúcií nadriadených klubu, uznesenia klubu a ďalšie predpisy vydané klubom.

4.      Do 14 dní nahlásiť zmenu trvalého bydliska a ďalšie informácie, ktoré majú vplyv na členstvo v klube.

5.      Poradcovi chovu ihneď nahlásiť úhyn, stratu alebo zmenu majiteľa chovného jedinca.

6.      Angažovať a zúčastňovať sa aktívne na práci v klube, zachovávať disciplínu, plniť všetky úlohy vyplývajúce z členstva alebo zverenej funkcie a dôsledne rešpektovať pravidlá občianskej a poľovníckej morálky. 
        IX.              ORGÁNY KLUBU

1.       Konferencia 

2.      Spádová členská schôdza klubu

3.      Výbor klubu

4.      Dozorná rada
         X.                 KONFERENCIA KLUBU 

1.  Najvyšším orgánom klubu je konferencia

2.  Konferencia klubu sa koná každoročne . Zvoláva ju výbor klubu písomne pozvánkou, najneskoršie 14 dní pred dátumom konania s uvedením programu konferencie. Program určí výbor klubu. Výročná konferencia klubu sa koná spravidla každých  5 rokov (s funkčným obdobím SPZ).

 3. Kľúč pre voľbu delegátov na konferenciu je 1 delegát na každých začatých 10  členov            

        spádovej oblasti.

4. Delegátov na konferenciu volia členovia na spádových členských schôdzach

5. Konferencia  môže prijímať platné uznesenia, ak je prítomná viac ako polovica delegátov.

6. Rokovanie konferencie sa riadi rokovacím poriadkom a ak sa majú na konferencii vykonať aj voľby aj            

 volebným poriadkom. Tieto dokumenty vydáva výbor klubu a v úvode konferencie ich schvaľuje

 konferencia

 

7.  Pre vedenie konferencie volia delegáti : pracovné predsedníctvo, mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu

8.   Do pôsobnosti výročnej konferencie patrí:

a)      schváliť volebný a rokovací poriadok konferencie

b)      prerokovať a schváliť správu výboru o činnosti a hospodárení klubu za predchádzajúce obdobie

c)      určiť zásady pre činnosť klubu na ďalšie volebné obdobie

d)      voliť na funkčné obdobie predsedu klubu a ďalších 8 členov výboru KCHF podľa jednotlivých funkcií tak, aby bol výbor 9 členný

e)      voliť na funkčné obdobie predsedu dozornej rady klubu a ďalších 2 členov DR

f)        voliť zástupcov do KR SPZ

g)      určiť výšku zápisného a členského poplatku a poplatkov z chovateľskej činnosti

h)      rozhodovať o zmene stanov klubu

i)        rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam výboru klubu

j)        rozhodovať o zániku klubu,

 k)      vyhotoviť zápisnicu o rokovaní a uznesenie z konferencie

l)        schvaľovať podmienky chovnosti

9.     Každoročne sa uskutočňuje konferencia klubu, ktorá rieši závažné aktuálne otázky činnosti klubu zásadného významu, riešenie ktorých nie je vyhradené výročnej konferencii alebo vyšším orgánom SPZ.

Konferencia klubu najmä:

  1. schvaľuje správu o výsledku hospodárenia za predchádzajúci rok, rozpočet na bežný rok, rozpočtové zmeny a presuny väčšieho rozsahu
  2. schvaľuje rozpočet a plán hlavných úloh na bežný rok
  3. rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam výboru klubu
  4. vyhotovuje zápisnicu o rokovaní a uznesenie z konferencie
  5. v mimoriadnych a časovo neodkladných prípadoch môže konferencia rozhodnúť 2/3 väčšinou i o veciach patriacich do právomoci výročnej konferencie

10.   Mimoriadna konferencia sa zvolá, ak o to požiada aspoň 1/3 členov klubu, nadpolovičná väčšina členov výboru, dozorná rada alebo nadriadené orgány zväzu.

11.    Uznesenia sú platné, ak sú prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných  delegátov   

 

XI.              SPÁDOVÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA KLUBU

  1. Podľa potreby sa zvoláva spádová členská schôdza. Zvoláva ju vedúci spádovej oblasti klubu písomne, najmenej 14 dní pred jej konaním. Na členské schôdze deleguje výbor svojho zástupcu. Najnižšou možnou  jednotkou klubovej spádovej oblasti sú členovia klubu v rámci okresu. Tieto sa po dohode členov môžu spájať do spádových oblastí tvorených aj z viacerých okresov. O vytvorení alebo zrušení  spádových oblastí z viacerých okresov rozhodujú členovia nadpolovičnou väčšinou a oznamujú zápisnicou a uznesením výboru KCHF, ktorý vedie evidenciu spádových oblastí  a aktivistov vedie výbor KCHF.  

2.   Poslaním spádových členských schôdzí je informovanie členskej základne o činnosti klubu a jeho výboru, o plnení uznesení konferencie, aktivizovanie členov a potrebách spádovej oblasti

3.      Volí delegátov a náhradníkov na konferenciu klubu

4.      Mimoriadna spádová členská schôdza sa zvolá, ak o to požiada aspoň 1/3 členov spádovej oblasti klubu alebo o zvolaní rozhodne nadriadený orgán zväzu.

5.      Navrhuje výboru klubu udelenie čestného členstva členom spádovej oblasti klubu. 

6.      Uznesenia zo spádovej členskej schôdze sú platné, ak sú prijaté nadpolovičnou väčšinou členov prítomných na členskej schôdzi spádovej oblasti.

 

 

XII.           VÝBOR KLUBU

  1. Výbor riadi činnosť klubu medzi konferenciami.

2.     Výbor sa skladá: Predseda, podpredseda, tajomník, hlavný poradca chovu (BF),   poradca chovu (HF), výcvikár, ekonóm, matrikár, kronikár (web).  Schádza sa podľa potreby, najmenej dva razy za rok. Zvoláva ho predseda aspoň 10 dní pred zasadnutím.   

3. Klub zastupuje navonok predseda alebo alebo ním poverený iný člen výboru.V mimoriadnych prípadoch o zastupovaní rozhodne výbor KCHF nadpolovičnou väčšinou členov výboru.

 4. V prípade, že sa v priebehu obdobia medzi zasadnutiami výboru klubu vyskytne potreba rozhodovať o veciach týkajúcich sa kompetencií výboru klubu, môžu členovia výboru rozhodovať aj spôsobom per rollam, t.j. formou obežníka zaslaného jednotlivým členom výboru mailom, poštou, faxom alebo inou vhodnou formou podľa uváženia predsedu klubu. Členovia výboru klubu zašlú svoje stanovisko obdobným spôsobom( mailom, faxom, alebo inou vhodnou formou) predsedovi klubu, ktorý následne rozhodovanie vyhodnotí, spíše o tom zápisnicu, ktorú podpisuje sám a koná podľa vyhodnotenia rozhodnutí( vyjadrení, stanovísk, atď.) jednotlivých členov. Takúto zápisnicu a vybavenie veci predloží predseda klubu na najbližšom zasadnutí výboru klubu. Vyhodnotenie rozhodnutí jednotlivých členov zašle jednotlivým členom obratom vhodným spôsobom ( poštou, mailom, faxom alebo inou vhodnou formou.)

5.      Vo svojej činnosti výbor klubu:

a)      zabezpečuje úlohy vyplývajúce z poslania klubu a uznesení konferencie

b)      schvaľuje prijatie nových členov,

c)      pôsobí ako prvostupňový disciplinárny orgán pri porušení členskej disciplíny členom klubu

d)      zabezpečuje vrcholové skúšky a špeciálne klubové výstavy farbiarov,

e)      navrhuje rozhodcov na klubové, celoštátne a medzinárodné skúšky a výstavy,

f)        navrhuje čakateľov pre posudzovanie exteriéru farbiarov a spolupracuje s okresnými organizáciami SPK pri výbere a výchove čakateľov pre posudzovanie na skúškach farbiarov,

g)      podáva odborné vyjadrenia k chovateľským otázkam,

h)      navrhuje podmienky chovnej spôsobilosti,

i)        zabezpečuje spoluprácu so zahraničnými klubmi farbiarov, styk s Medzinárodným klubom farbiarov a rozhoduje o účasti zástupcu klubu na medzinárodných kynologických podujatiach, pre plemená farbiarov,

6.      Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná viac ako polovica členov.

7.      Výbor za svoju činnosť zodpovedá konferencii klubu
 

XIII.        DOZORNÁ RADA

1.      Dozorná rada je nezávislý kontrolný orgán klubu. Volí ju konferencia klubu.

2.      Dozorná rada má právo kontroly všetkej činnosti klubu vrátane plnenia zmluvných záväzkov a dodržiavania zákonnosti.

3.      Dozorná rada sa schádza podľa potreby, spravidla (najmenej) 1 krát v roku.

4.      Výbor klubu je povinný predložiť dozornej rade na kontrolu všetky požadované doklady.

5.      Dozorná rada zodpovedá za svoju činnosť konferencii klubu. Medzi zasadnutiami konferencii  zistené nedostatky predkladá výboru klubu s návrhom opatrení. 

 

XIV.        ČLENSKÁ DISCIPLÍNA

1.  O závažnosti porušenia členskej disciplíny rozhoduje výbor klubu ako prvostupňový         

disciplinárny orgán klubu a má právo udeliť členovi primeraný trest

 

2. Proti rozhodnutiu výboru klubu možno podať odvolanie konferencii klubu (riadnej i       

                                mimoriadnej) alebo predsedníctvu KR SPZ. 
XV.           HOSPODÁRENIE KLUBU

1.       Zdrojom príjmov klubu sú: zápisné, členské príspevky, poplatky z chovateľskej  činnosti, dotácie, dary.

  1. Klub hospodári so zverenými prostriedkami v zmysle všeobecne platných predpisov, podľa  plánu práce a rozpočtu pre príslušný rok schváleného konferenciou klubu

3.      Funkcie v orgánoch klubu sú čestné. Členovia orgánov klubu majú právo na uhradenie nevyhnutných výdavkov spojených s výkonom funkcie v zmysle platných predpisov.

 

XVI.        ZÁNIK KLUBU

  1.  Klub zanikne, ak sa o tom uznesie konferencia klubu  3/4 väčšinou delegátov alebo    

                              viac ako polovica členov klubu.

                              2.      Pri zániku klubu zvolí konferencia likvidačnú komisiu, ktorá rozhodne o                                                   majetku klubu. 

 

XVII.     ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Činnosť klubu koordinuje kynologická rada SPZ.

2.   Ostatné body neobsahujúce v týchto stanovách sa budú riadiť platnými stanovami SPZ.

3.   Stanovy schválila Celoštátna členská schôdza klubu dňa : 19.5.2018.

4.   Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia konferenciou.