Podmienky chovnosti
pre plemená bavorského a hanoverského farbiara

Klub chovateľov farbiarov pre splnenie chovnosti u bavorských a hanoverských farbiarov stanovil tieto podmienky.

 

I.

 1. a) Výstavné ocenenie v zmysle platného štandardu – výborný, alebo veľmi dobrý (minimálny vek v deň výstavy 12 mesiacov),
 2. b) plnochruposť,
 3. c) úspešné absolvovanie základného výberu do chovu (bonitácie) vo veku minimálne 18 mesiacov v deň výberu v stanovenom bodovom limite.

 

II.

 1. a) Úspešné absolvovanie PF v I. alebo II. cene,
 2. b) úspešné absolvovanie IHF v I. alebo II. cene,(Pred vykonaním IHF ju nahlási vodič alebo privolaný rozhodca členovi výboru alebo DR minimálne 3 hodiny pred jej konamím. IHF sa zúčastní člen výboru či dozornej rady alebo ním poverená osoba ako svedok. Ak nikto nepríde, čo vám bude oznámené, IHF prebehne štandardne a je platná do chovu!)
 3. c) preukázanie hlasitého durenia a stavania poranenej dohľadávanej zveri na IHF.

 

III.

Negatívny výsledok dysplázie bedrových kĺbov (DBK) po röntgenologickom vyšetrení (RTG).  Za negatívny výsledok dysplázie sa považuje stupeň „A“ alebo „B“ . Minimálny vek jedinca pre vyšetrenie je 12 mesiacov. Vlastník psa alebo suky znáša náklady na vyšetrenie RTG-DBK.

 

IV.

DNA profil psa/suky. Majiteľ jedinca, ktorého chce zaradiť do chovu, je povinný zabezpečiť odber vzorky krvi u veterinára 2-3 ml v skúmavke EDTA, na overenie jeho pôvodu DNA testom. Až po stanovenom výsledku DNA profilu budú pes alebo suka zaradené do chovu. Formulár a postup je na stránke v tlačivách.

Pre použitie v chove v nasledujúcom období – od  1.11.2015 musia všetky chovné jedince mať  vyhodnotený test DNA.

Sumu 35,15 € uhradí majiteľ jedinca po obdržaní faktúry od VetGene/MedGene, s.r.o.

Výsledok DNA obrží majiteť jedinca na adresu uvedenú v žiadosti o vyhodnotenie DNA – klub obrží od laboratória kópiu výsledku DNA e-mailom.

Pri odbere  majiteľ predloží  Preukaz pôvodu psa a jednu kópiu preukazu, indentifikácia psa/suky bude prevedená buď  podľa čipovania alebo  tetovania(čitateľného) .

Vzorky krvi si posiela majiteľ jedinca na vlastné náklady na adresu uvedenú v tlačive.

V.

Začatie a pôsobenie v chove (párenie) po splnení podmienok uvedených v bodoch I.– IV. je možné:

 1. a)  suke od dosiahnutého veku minimálne 3 rokov, do maximálne 8 roku dosiahnutého

v kalendárnom roku,

 1. b)  psovi od dosiahnutého veku minimálne 3 rokov, do maximálne 9 roku dosiahnutého

v kalendárnom roku,

.

VI.

Poradca chovu môže:

 1. a)      pri pracovne vynikajúcich jedincoch, ktoré sú v dobrej kondícii, dať súhlas pôsobenia v

chove o jeden rok dlhšie,

 1. b)      vyradiť z chovu jedince charakterovo slabé, nervózne, bojazlivé s nevýraznou chuťou do

práce. Charakterové vlastnosti zapisuje rozhodca z výkonu v preukaze pôvodu psa do kolonky „poznámka”,

 1. c)      na základe prejednania návrhu výboru KCHF, vyradiť dočasne, alebo natrvalo jedince,

ktoré nepreukazujú praktickú činnosť a majitelia nenahlasujú aktivistovi evidenciu (ročné hlásenie) o dohľadávkach do spravodaja (ak nemá vykázané dohľadávky za posledné dva kalendárne roky nebude im vystavené odporúčanie na párenie, rovnako psom ani sukám!) a poradcovi chovu hlásenie o párení, vrhu a o vážení šteniat, fotografiu chovného jedinca.