POSLANIE KLUBU

1.      Klub sa stará o zveľadenie a rozšírenie farbiarov, o zvyšovanie ich výkonnosti a poľovnej upotrebiteľnosti.

 2.      Klub dbá o zušľachťovanie plemien farbiarov v rámci platných štandardov.

3.      Klub tieto úlohy zabezpečuje predovšetkým:

a)      cieľavedomým zlepšovaním chovnej hodnoty na základe najnovších poznatkov vedy a praxe,

b)      sledovaním a vyhodnocovaním úrovne skúšok poľovnej upotrebiteľnosti

c)      organizovaním špeciálnych výstav a skúšok,

d)      kontrolou odchovov, výživy a umiestnenia psov

e)      zvyšovaním vedomostí svojich členov z oblasti kynológie všeobecne, z praktických skúsenosti a poznatkov z chovu a výcviku farbiarov, z ekológie a etológie poľovnej zveri, pri love ktorej sa v praxi používajú,

f)        sledovaním účelu chovu farbiarov. Chov pre komerčné účely je  v rozpore so zámermi a poslaním klubu,

g)      nadväzovaním kontaktov s vhodnými zahraničnými organizáciami zameranými na chov farbiarov,

h)      sledovaním a usmerňovaním vývozu farbiarov z domácich odchovov pre zabezpečenie dôstojného reprezentovania klubu a slovenskej kynológie v zahraničí.

4.      Klub predkladá návrhy na vypracúvanie skúšobných poriadkov pre skúšky 
poľovnej upotrebiteľnosti a ďalších kynologických predpisov týkajúcich sa poľovníckej kynológie.

5.      Klub tvorivo oživuje kontakty so spádovými oblasťami v rámci celoštátneho zvyšovania odbornej úrovne členstva.