• 14. Posúdenie v odvolacom konaní

   1. Ak majiteľ psa, alebo chovateľský klub nesúhlasí s výsledkom posúdenia DBK / DLK, môže sa do 30 dní od doručenia „Potvrdenia o posúdení röntgenogramu na  DBK / DLK“  písomne odvolať k Predsedovi výboru SPDD. Po uplynutí stanovenej lehoty, sa odvolacia komisia nebude odvolaním zaoberať. V odvolaní musí byť uvedený predmet odvolania a jeho odôvodnenie.

   

  Adresa na odosielanie odvolania:

  Spoločnosť posudzovateľov DBK a DLK

  MVDr. Jozef Talajka

  Ľ. Fullu 3112 /7

  841 05 Bratislava 

  +421 911 242 838

   

  Tento spôsob odvolania je platný od 1.3.2024, majitelia všetkych jedincov vyšetrených a posúdených do tohto dátumu sa môžu tiež odvolať v tzv prechodnom období. Tiež však do 1.3.2024.

  1. Podávajúci odvolanie  súčasne zaplatí zálohu 200,- € na účet SPDD, v prípade ak tak neučiní, odvolacia komisia sa nebude odvolaním zaoberať. Podávajúci odvolanie zároveň znáša náklady spojené s opakovaným zhotovením röntgenogramu pre odvolacie konanie.
  2. Odvolaciu komisiu, tvorí Komisia posudzovateľov, ktorej nebol pridelený röntgenogram v prvostupňovom posudzovaní. Odvolaciu komisiu stanoví Predseda Výboru SPDD, ktorá zasadá v najbližšom termíne po skompletizovaní podkladov pre odvolacie posúdenie.
  3. Predseda Výboru do 7 dní od doručenia odvolania a/alebo zaplatenia zálohy písomne vyzve objednávateľa na opakované zhotovenie röntgenogramu na pracovisku referenčného röntgenológa. Pre účel odvolacieho konania röntgenológ zhotoví pre posúdenie DBK röntgenogram v extenznej a flexnej  projekcii, pre posúdenie DLK štandardné tri projekcie §3,odst.11,12,13.
   Je neprípustné, aby sporný a opakovaný röntgenogram boli zhotovené na jednom pracovisku.
  4. Predseda výboru SPDD zasiela  doporučene Predsedovi odvolacej komisie sporný röntgenogram, prvostupňové Potvrdenie o posúdení, potvrdenie o zhotovení sporného röntgenogramu, fotokópiu PP v zmysle § 2, odst 6, výzvu na zhotovenie opakovaných röntgenogramov  za účelom odvolacieho konania, opakované röntgenogramy, odvolanie, potvrdenie o zhotovení opakovaných röntgenogramov a fotokópiu PP so záznamom o zhotovení opakovaných röntgenogramov.
  5. Odvolacia komisia posúdi sporné a opakované röntgenogramy a rozhodne o odvolaní na najbližšom zasadnutí Komisie posudzovateľov od doručenia predpísaných materiálov Predsedovi výboru SPDD.
  6. V písomnom vyhotovení rozhodnutia
   a)      odvolanie zamietne ako nedôvodné a potvrdí výsledok posúdenia
   b)      odvolanie potvrdí ako dôvodné a zmení výsledok posúdenia
  7. V prípade zamietnutia odvolania, záloha 200,- € bude použitá na uhradenie nákladov odvolacej komisie v obvyklej výške, ostatná časť sumy bude použitá na krytie nákladov SPDD.
  8. V prípade potvrdenia odvolania ako opodstatneného, zálohovú sumu 200,- € SPDD vráti podávajúcemu odvolanie.
  9. Je neprípustné, aby bol pri odvolacom konaní prítomný chovateľ alebo zástupca chovateľského klubu.
  10. Sporný röntgenogram, prvostupňové Potvrdenie o posúdení röntgenogramu na  DBK / DLK, potvrdenie o zhotovení sporného röntgenogramu, fotokópiu PP v zmysle § 2, odst Predseda Odvolacej komisie vráti správcovi archívu SPDD.
   Výzvu na zhotovenie opakovaných röntgenogramov  za účelom odvolacieho konania, opakované röntgenogramy, odvolanie, potvrdenie o zhotovení opakovaných röntgenogramov, fotokópiu PP so záznamom o zhotovení opakovaných röntgenogramov a Potvrdenia o posúdení röntgenogramu na  DBK / DLK v odvolacom konaní zašle s doporučene Predsedovi výboru SPDD  . Správca archívu ich archivuje pod novým číslom posúdenia.
   Rovnopisy Potvrdenia o posúdení röntgenogramu na  DBK / DLK v odvolacom konaní s doručenkou zašle Predseda výboru SPDD  príslušnému chovateľskému klubu a chovateľovi.
  11. Odvolacia Komisia je povinná porovnať pri posúdení individuálne znaky skeletu jedinca na sporných a opakovaných röntgenogramoch. Ak Odvolacia komisia zistí falšovanie identifikačných údajov, je povinná podať podnet na prešetrenie na DK KVL SR a oznámiť skutočnosť príslušnému chovateľskému klubu.

   

  Pracoviská kde sa vykonávajú prerengenovanie DBK:

  • Veterinárna klinika AHA – VET MVDr. Jozef Talajka

  AdresaĽ. Fullu 3112 7, 841 05 Bratislava

  Telefón: 02/654 128 98

  E-mail: ahavet.ambulancia@gmail.com

   

  • Veterinárna klinika a nemocnica Žilina

  AdresaSvätého Cyrila a Metoda 7, 010 08 Žilina-Vlčince

  Telefón: 041/764 56 45 , 0903 944 333 , 0910 343 330

  E-mail:  recepcia@vetklinikazilina.sk

   

  • CASSOVET – Veterinárna klinika s nonstop pohotovosťou

  AdresaTrieda KVP 7, 040 23 Sídlisko KVP

  Telefón: 055/643 58 48 , 0905 321 270

  E-mail:   recepcia@cassovet.sk

 

Podmienky odvolania sa na posúdenie DBK : na stiahnutie  – TU