Organizačné zabezpečenie
zisťovania dysplazie bedrových kĺbov (DBK)

 

Podmienkou získania chovnosti u plemien bavorských a hanoverských farbiarov, okrem skúšok – IHF, ocenenia výb. a v.d., chovného zvodu z hodnotením chovný, resp. kandidát chovu je tiež negatívny výsledok vyšetrenia dysplázie bedrových kĺbov. Za negatívny výsledok sa považuje stupeň dysplázie: A alebo B.

I. Všeobecne

Dysplázia bedrových kĺbov je chorobnou zmenou bedrových kĺbov v oblasti kĺbovej jamky a stehennej hlavy. Prejav choroby je pozvoľný od ľahšej formy až k ťažkej.
Klub chovateľov farbiarov nariadil chovateľom na potlačenie tejto choroby nasledujúce vyšetrovacie metódy:

II. Vyšetrovacie metódy

Vyšetrenie stavu bedrových kĺbov sa prevádza röntgenologicky. Pritom platia pre chovateľov tieto nariadené predpisy:

1. Počet vyšetrení:
Röntgenová metóda sa v zásade smie vykonať iba raz u jedného psa (suky).

2. Minimálny vek:
Minimálny vek jedinca pre vyšetrenie je 12 mesiacov.

3. Pripustenie psa k vyšetreniu RTG dysplázie bedrových kĺbov (DBK)

K vyšetreniu RTG budú pripustené jedince s preukazmi pôvodu registrované v plemennej knihe SPZ Bratislava vo vlastníctve členov KCHF a označené tetovacím číslom zhodným s číslom SPKP v PP.

4. Metódy :
Ak má člen klubu v úmysle svojho psa vyšetriť na DBK, musí si stiahnuť posudzovací formulár, ktorý nájde v tlačivách ( TU ). Formulár potom odovzdá veterinárnemu lekárovi, ktorý bude prevádzať RTG. Mená a pracoviská určených veterinárov sú zverejnené v Klubovom spravodaji. Z nich si chovateľ vyberie podľa miesta bydliska najbližšieho. V deň prehliadky veterinár overí identitu psa podľa tetovania a originálu preukazu o pôvode, ak pes nie je tetovaný, alebo je tetovanie nezreteľné, musí sa pes pred RTG pretetovať.

5. Spôsob vyšetrenia RTG:
Psi musia byť röntgenovaní v symetrickej polohe. Nie sú dovolené pomocné prostriedky, ktoré by mohli nález ovplyvniť. Všetky manipulácie na zvierati počas röntgenovania sú neprípustné. Röntgenová snímka je u veterinára zaistená proti falšovaniu označením mena psa, tetovacím číslom, dátumom snímky a spolu s posudzovacím formulárom sa zasiela do centrálneho hodnotiaceho miesta KCHF.
Týmto miestom – Veterinárna ambulancia OraVet, MVDr. Tomáš Krupa, Slanická 465/31, 029 01 Námestovo, 0905 415 509, krupa@oravet.sk

Rozhodnutie posudzovateľov MVDr. Tomaš Krupa a MVDr.Dávid Michalák je záväzné a s konečnou platnosťou. Centrálny posudzovatelia v pravidelných intervaloch odovzdáva výsledky poradcovi chovu, ktorý ich posiela na matriku plemennej knihy SPZ Bratislava k uchovneniu.

6. Náklady pri RTG – DBK:
Vlastník psa znáša náklady na vyšetrenie RTG – DBK (röntgenová snímka) u jedného z povolených veterinárov podľa vlastného výberu. Náklady sa riadia podľa platného cenníka veterinárnych úkonov. Všetky RTG snímky zostávajú vo vlastníctve KCHF a sú archivované na centrálnom hodnotiacom pracovisku. Náklady centrálneho hodnotenia RGT DBK vo výške 10,- € člen klubu ( 15,- € – nečlen klubu ) + poštovné – dobierka (podľa aktuálneho poštového sadzobníka ) znáša majiteľ psa, na základe výzvy ekonóma klubu.